Užitočné informácie

Všeobecné zmluvné podmienky

Vážení klienti,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru vyjadrenú výberom Vašej dovolenky u nás. Predpokladom k stráveniu príjemnej dovolenky je dobrá informovanosť o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť Váš výber. Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len VZP) sú platné pre všetky zájazdy /štandardné i forfaitové/ a služby cestovného ruchu /ubytovacie, dopravné, stravovacie a doplnkové/ organizované Ezotour s.r.o., cestovnou kanceláriou a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluvy o zájazde) uzatvorenej medzi Ezotour s.r.o., cestovnou kanceláriou a objednávateľom zájazdu. Oboznámte sa, prosím, detailne so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami pre cestujúcich uvedenými v našom katalógu a ostatných ponukových materiáloch. Svojim podpisom zmluvy o zájazde potvrdzujete, že sú Vám tieto informácie a VZP známe, rozumiete im, v plnom rozsahu ich akceptujete a súhlasíte s nimi.

Dôležité informácie

Komplexné cestovné poistenie

Pre pocit istoty a bezpečia počas vašej dovolenky, si Vás dovoľujeme upozorniť na to, že je vhodné uzavrieť pri kúpe zájazdu komplexné cestovné poistenie.

Zmluva o zájazde

Zmluva o zájazde Vám ponúkame vo formáte PDF.