Autobusová doprava
x
Autobusová doprava

Prepravný poriadok

EZOTOUR, s.r.o., Hlavná 2, 080 01 Prešov

vydáva podľa § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov tento

PREPRAVNÝ PORIADOK PRÍLEŽITOSTNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

1.     Základné ustanovenia

1.1          Tento prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení Zákona č. 56/2012 o cestnej doprave a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č.181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.

1.2          Tento prepravný poriadok upravuje práva a povinnosti dopravcu a cestujúcich, podmienky prepravy osôb, batožiny a reklamačný poriadok.

1.3          Dopravca je prevádzkovateľ príležitostnej autobusovej dopravy v rozsahu v súlade s dopravnou licenciou.

Obchodné meno:       EZOTOUR, s.r.o.

Sídlo:                                 Hlavná 2, 080 01 Prešov

IČO:                                   36 466 743, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 12192/P

1.4          Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u Dopravcu objedná prepravu osôb a na tento účel uzatvorí s Dopravcom Prepravnú zmluvu.

1.5          Prepravná zmluva je zmluva o preprave osôb, ktorú na účely vykonania prepravy uzatvárajú Dopravca a Objednávateľ.

1.6          Prepravná povinnosť je povinnosť Dopravcu vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav vozidla, priepustnosť cesty, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

1.7          Prepravný doklad je dokladom zaznamenávajúcim vznik, obsah, zmenu a plnenie zmluvy o preprave osôb. Zodpovedný zástupca Objednávateľa je povinný ho prekontrolovať a v doklade potvrdiť jeho správnosť.

2.     Rozsah poskytovaných dopravných služieb

2.1          Dopravca v súlade s týmto prepravným poriadkom vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú príležitostnú dopravu.

2.2          Dopravca vykonáva príležitostnú dopravu osôb na základe uzatvorenej prepravnej zmluvy za dohodnutú cenu. Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami.

2.3          Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnosť len voči prepravovanej skupine cestujúcich podľa prepravnej zmluvy. Dopravca príležitostnej dopravy nemá prevádzkovú ani tarifnú povinnosť.

2.4          Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.

3.     Objednávka prepravy

3.1          Príležitostná doprava osôb sa uskutočňuje na základe objednávky.

3.2          Objednávateľ je oprávnený doručiť Dopravcovi písomnú objednávku príležitostnej dopravy osôb poštou do sídla Dopravcu, e-mailom na adresu uvedenú na webovom sídle Dopravcu alebo iným vhodným spôsobom.

3.3          Objednávateľ je povinný doručiť objednávku pred požadovaným termínom pristavenia vozidla tak, aby Dopravca mohol vzhľadom na povahu, rozsah a dĺžku trvania požadovanej príležitostnej dopravy jej vykonanie riadne zabezpečiť.

3.4          Objednávka musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie dopravy, najmä: číslo objednávky, fakturačné údaje Objednávateľa, fakturačné údaje Dopravcu, dobu trvania prepravy, trasu, dátum, presný čas a miesto pristavenia vozidla, dátum, čas a miesto ukončenia prepravy, počet cestujúcich, pre ktorých má byť doprava vykonaná a počet autobusov, ktorými má byť doprava vykonaná, ak počet cestujúcich prekračuje kapacitu autobusu, požadované vybavenie autobusu, ak Objednávateľ požadované vybavenie neuvedie, má sa za to, že Dopravca je oprávnený vykonať dopravu autobusom v štandardnom vybavení, zodpovedajúcom povahe, účelu, dobe trvania prepravy a počtu cestujúcich, špecifikáciu, ako bude autobus využívaný a približný počet kilometrov, telefonický kontakt na Objednávateľa a adresu na doručovanie písomností.

3.5          Dopravca potvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky poštou do sídla Objednávateľa, e-mailom na adresu, z ktorej bola Objednávka zaslaná, alebo iným vhodným spôsobom. Ak Dopravca nemôže objednávku prijať, je povinný o tom Objednávateľa bez meškania upovedomiť spôsobom, akým bola objednávka zaslaná Dopravcovi.

4.     Zmluva o preprave osôb

4.1          Zmluvu o preprave osôb /ďalej aj „prepravná zmluva“/ uzatvárajú Dopravca a Objednávateľ nasledovne:

a/ podpísaním dokumentu označeného ako „zmluva o preprave“ alebo obdobným názvom, vyjadrujúcim obsahovo totožný právny úkon, v ktorom môžu byť dohodnuté prípadné špecifické podmienky prepravy osôb odchylne od tohto prepravného poriadku, tento prepravný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy,

b/ prijatím objednávky Objednávateľa Dopravcom v súlade s týmto prepravným poriadkom, pričom ustanovenia tohto prepravného poriadku v znení zverejnenom na webovom sídle Dopravcu sa vzťahujú na každú objednávku prijatú Dopravcom.

4.2          Zmluvou o preprave osôb sa Dopravca zaväzuje prepraviť dohodnutú skupinu cestujúcich a ich batožinu do dohodnutého miesta /miest/ riadne a včas. Dopravca je povinný vykonať prepravu v dohodnutom rozsahu, za dohodnutých a prepravným poriadkom stanovených podmienok. Objednávateľ je povinný splniť dohodnuté a prepravným poriadkom stanovené podmienky a zaplatiť cenu za prepravu.

4.3          Dopravca môže od Objednávateľa požadovať zálohu, a to až do výšky 100% predpokladanej alebo dohodnutej ceny dopravy, a to vopred aj pred začatím dopravy, pričom záloha bude vyúčtovaná zálohovou faktúrou, ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. V prípade osobitnej žiadosti Objednávateľa je možné zálohovú platbu považovať rovno za platbu konečnú a preto Doprava je oprávnený túto platbu vyúčtovať na žiadosť Objednávateľa aj pred vykonaním dopravy faktúrou označenou ako konečná faktúra.

4.4          Neuhradením faktúry uvedenej v bode 4.3. v celom rozsahu v lehote splatnosti zmluva o preprave osôb podľa bodu 4.1 zaniká.

4.5          Objednávateľ prepravy alebo ním určený zástupca je oprávnený navrhnúť zmenu Zmluvy o preprave osôb pred začatím prepravy za podmienok podľa bodu 3.4 tohto prepravného poriadku. Dopravca môže vyhovieť návrhu, ak to dovoľuje jeho prevádzka a nie je tým ohrozená bezpečnosť prepravy.

4.6          Zmluva o preprave osôb môže zaniknúť len pred vykonaním prepravy osôb (nie už počas vykonávania dopravy), a to len nasledovným spôsobom:

a/ písomnou dohodou medzi Objednávateľom a Dopravcom,

b/ písomným odstúpením Objednávateľa alebo Dopravcu od Zmluvy o preprave osôb

4.7          Dopravca je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy o preprave osôb, ak:

a/ Dopravca nemôže vykonať prepravu za dohodnutých podmienok,

b/ Dopravca nie je z objektívnych dôvodov, nezávislých na vôli Dopravcu /vyššia moc/ schopný v dohodnutý deň a čas vykonať dohodnutú prepravu.

4.8          Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy o preprave osôb, ak:

a/ Dopravca nezačne s dohodnutou prepravou do jednej hodiny od dohodnutého času pristavenia vozidla.

4.9          Ak Dopravca alebo Objednávateľ odstúpi od Zmluvy o preprave osôb podľa bodu 4.6 a 4.7., odstúpenie od Zmluvy o preprave osôb musí byť písomné a doručené druhej strane e-mailom, poštou alebo iným vhodným spôsobom.

4.10       V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy o preprave osôb podľa bodu 4.8 písm. a/ v lehote menej ako 3 dni pred dohodnutým dátumom začatia prepravy je Objednávateľ povinný uhradiť Dopravcovi storno poplatok vo výške 30% zo stanovenej ceny za dopravu, ak sa Dopravca a Objednávateľ nedohodnú inak. Objednávateľ je povinný uhradiť aj náklady vzniknuté Dopravcovi tým, že odvolaná preprava vyžadovala určitú prípravu a Dopravca už prípravu vykonal. Ak bola dohodnutá preprava Objednávateľom odvolaná až po výjazde vozidla Dopravcu na miesto jeho pristavenia alebo ak vozidlo Dopravcu bolo na miesto už pristavené a preprava sa neuskutočnila z dôvodov na strane Objednávateľa, je Objednávateľ povinný uhradiť popri zmluvnej pokute aj škodu, ktorá mu tým vznikla.

5.     Prepravný doklad

5.1          Vznik, zmena a plnenie Zmluvy o preprave osôb sa zaznačuje v prepravnom doklade.

5.2          Prepravný doklad o príležitostnej doprave vyplňuje:

a/ pred začatím prepravy Dopravca podľa údajov Objednávateľa,

b/ po začatí prepravy vodič vozidla, v doklade zaznačuje údaje potrebné na vyúčtovanie prepravy a iných náhrad.

5.3          Zodpovedný zástupca Objednávateľa je povinný prekontrolovať a v doklade potvrdiť správnosť týchto údajov:

a/ miesto, dátum a presný čas pristavenia vozidla, stav počítadla kilometrov, a to najneskôr do odchodu z východiskovej zastávky,

b/ prejdenú cestu, dobu čakania, stav počítadla kilometrov pri skončení cesty a počet účastníkov prepravy.

5.4          Za nesprávne údaje Objednávateľa, ktoré mali alebo mohli mať za následok ukrátenie Dopravcu na cene za prepravu, je Dopravca oprávnený počítať osobitnú prirážku vo výške päťnásobku sumy, o ktorú bol alebo mohol byť na cene za prepravu ukrátený.

6.     Vykonanie dohodnutej prepravy.

6.1          Dopravca je povinný vykonať dohodnutú prepravu s odbornou starostlivosťou. Na realizáciu Zmluvy o preprave osôb je oprávnený použiť aj iné organizácie, pritom zodpovedá tak, ako keby prepravu vykonal sám.

6.2          Na realizáciu Zmluvy o preprave osôb je Dopravca povinný v dohodnutom čase pristaviť vozidlo, ktoré zodpovedá dohodnutým podmienkam. V prípade poruchy vozidla počas prepravy je Dopravca povinný zabezpečiť jej odstránenie, alebo ak je to prevádzkovo možné, zabezpečiť pristavenie náhradného vozidla.

6.3          Dopravca je povinný vykonať prepravu po trase, ktorá sa dohodla s Objednávateľom. Ak sa trasa nedohodla, Dopravca je povinný vykonať prepravu po trase, použitie ktorej je hospodárne so zreteľom na účel prepravy a na druh použitého vozidla. Ak vznikne na tejto trase prekážka, ktorá bráni jej použitiu, o voľbe náhradnej trasy rozhoduje Dopravca. Dopravca má nárok na náhradu za vzdialenosť zodpovedajúcu skutočne použitej trase.

6.4          Objednávateľ /zodpovedný zástupca Objednávateľa/ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri zabezpečení potrebného odpočinku, nocľahu vodičovi, prípadne vodičom, vhodného garážovania vozidla a ak sa dohodlo aj stravovania vodiča (vodičov).

6.5          Ak dohodnutá preprava osôb podlieha konaniu podľa osobitných predpisov, najmä colných a zdravotno-bezpečnostných, je Objednávateľ /zodpovedný zástupca Objednávateľa/ povinný vykonať sám všetky potrebné opatrenia a to, ak sa tak dohodlo, aj za zamestnancov Dopravcu. Ak sa konanie týka prepravovaných osôb, zodpovedný zástupca Objednávateľa je povinný zabezpečiť ich prítomnosť a potrebnú súčinnosť.

6.6          Zodpovedný zástupca Objednávateľa zodpovedá za udržiavanie čistoty a poriadku vo vozidle a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov cestujúcimi. Zodpovedný zástupca Objednávateľa zodpovedá za to, že všetci cestujúci budú v dohodnutý čas a na dohodnutých miestach pripravení na odchod autobusu.

6.7          Ak autobus mešká s odchodom z dohodnutého miesta oproti dohodnutému času v dôsledku meškania cestujúceho, ktorý nebol v dohodnutý čas na dohodnutom mieste pripravený na odchod autobusu, Dopravca nenesie za toto meškanie zodpovednosť a Objednávateľovi ani cestujúcemu v dôsledku meškania Dopravcu nevznikajú žiadne nároky voči Dopravcovi.

6.8          Cestujúci je povinný riadiť sa pokynmi Dopravcu.

6.9          Ak sa preprava nevykonala v dohodnutom rozsahu z dôvodov na strane Objednávateľa, Dopravca má právo na náhradu účelne uskutočnených výkonov, aj keď Dopravca prepravu nevykonal v dohodnutom rozsahu. Ak sa preprava nevykonala v dohodnutom rozsahu z dôvodov na strane Dopravcu, Dopravca má právo na náhradu, len ak Objednávateľ mal alebo mohol mať z čiastočne vykonanej prepravy prospech.

6.10       Ak vozidlo Dopravcu čaká počas realizácie Zmluvy o preprave osôb, Objednávateľ je povinný poskytnúť Dopravcovi náhradu za čakanie, ak čakanie:

a/ je dojednanou súčasťou prepravného výkonu alebo,

b/ vzniklo pre nesprávne alebo nedostatočné údaje poskytnuté Objednávateľom alebo,

c/ vzniklo z príčin na strane Objednávateľa alebo cestujúcich alebo,

d/ vzniklo z príčin súvisiacich s účelom a spôsobom vykonania dojednanej prepravy.

7.     Povinnosti Dopravcu

7.1          Dopravca je povinný:

a/ v dohodnutý dátum a čas pristaviť vozidlo s dohodnutým vybavením, v dohodnutom nástupnom mieste a byť pripravený zrealizovať dohodnutú prepravu osôb,

b/ starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny,

c/ postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,

d/ zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby Dopravcu poskytli cestujúcim informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, ak ich o to cestujúci požiada, pri uplatňovaní tohto práva je cestujúci povinný dbať na to, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby Dopravcu neboli zaťažované nad nevyhnutnú mieru.

7.2          Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča, iného člena osádky autobusu alebo zamestnanca povereného organizáciou prepravy dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinný ich uposlúchnuť.

7.3          Po ukončení prepravy vystaví Dopravca daňový doklad pre Objednávateľa v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení následných novelizácií a Zákona o DPH č.222/2004 Z.z. v znení následných novelizácií. V prípade, že v zmysle bodu 4.3. bola vystavená konečná faktúra, Dopravca po ukončení prepravy ďalší doklad Objednávateľovi nevystavuje.

8.     Povinnosti cestujúcich

8.1          Cestujúci je povinný:

a/ správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných účastníkov, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a neobťažoval ostatných účastníkov prepravy a osádku autobusu,

b/ poslúchnuť pokyny a príkazy vodiča alebo iného člena osádky autobusu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

c/ nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na určených miestach, nastupovať a vystupovať možno iba na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu,

d/ mať pri sebe všetky potrebné doklady na bezproblémové vybavenie, resp. bezproblémovú kontrolu v inom štáte.

8.2          Cestujúci, ktorý svojim konaním znečistil alebo inak poškodil autobus a iné zariadenie Dopravcu a ktorý aj napriek upozorneniu vodiča alebo iného člena osádky autobusu pokračuje v uvedenom konaní alebo v inom konaní, ktorým ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov alebo bezpečnosť alebo plynulosť prepravy, je povinný za porušenie svojich povinností zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 17€ Dopravcovi. Nárok Dopravcu na náhradu spôsobenej škody tým nie je dotknutý. V prípade, ak si cestujúci nesplní povinnosť zaplatiť Dopravcovi zmluvnú pokutu a nahradiť spôsobenú škodu podľa predchádzajúcej vety, túto povinnosť namiesto cestujúceho znáša Objednávateľ.

8.3          Cestujúci je povinný zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohrozovať bezpečnosť ostatných cestujúcich alebo bezpečnosť a plynulosť prepravy, poriadok v autobuse alebo pôsobiť rušivo na osádku vozidla pri výkone služby alebo spôsobiť škodu ostatným cestujúcim.

9.     Postup pri nájdení zabudnutej príručnej batožiny a iných vecí

9.1          Za zabudnuté veci počas prepravy Dopravca nenesie zodpovednosť.

9.2          Pokiaľ osádka vozidla po ukončení prepravy v cieľovej zastávke nájde v autobuse zabudnutú vec, je povinná túto odovzdať zodpovednému zamestnancovi Dopravcu, ktorý ju zaeviduje a uskladní. Za obsah nájdenej batožiny Dopravca nezodpovedá.

9.3          Dopravca má právo žiadať od vlastníka zabudnutej veci, ktorý si ju žiada alebo od osoby splnomocnenej k tomu jej vlastníkom, popis veci, prípadne jej obsahu a až po spoločnom preskúmaní veci alebo jej obsahu sa táto vydá vlastníkovi. Po odovzdávaní nájdenej veci je vlastník povinný preukázať sa preukazom totožnosti, ktorého číslo Dopravca spolu s adresou poznamená v príslušnej evidencii.

9.4          Ak si vlastník veci nevyzdvihne, odovzdá ich Dopravca podľa ustanovenia §135 ods. 1 Občianskeho zákonníka príslušnému štátnemu orgánu, v ktorého územnom obvode sa zabudnutá vec nachádza

10.  Postup vodiča pri mimoriadnych udalostiach počas prepravy /dopravnej nehode, požiari alebo poruche autobusu, úraze alebo náhlom ochorení účastníka prepravy/

10.1       Ak dôjde k dopravnej nehode je vodič autobusu povinný postarať sa /v medziach svojich schopností a možností/, aby možné následky nehody boli obmedzené na čo najnižšiu mieru a nemohlo dôjsť k prípadnému ďalšiemu ohrozeniu osôb.

Vodič je povinný najmä:

a/ urobiť vhodné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti cestnej premávky na mieste nehody,

b/ poskytnúť podľa svojich schopností a možností prvú pomoc zraneným osobám a okamžite privolať záchrannú zdravotnú službu,

c/ urobiť vhodné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti a zdravia cestujúcich a ochrany ich batožín,

d/ ohlásiť dopravnú nehodu Policajnému zboru a zodpovednému zamestnancovi Dopravcu,

e/ zodpovedný zamestnanec Dopravcu sa bezodkladne postará o náhradnú prepravu cestujúcich ako aj ich batožín do cieľovej zastávky a urobí ďalšie opatrenia pre čo najrýchlejšie odstránenie následkov dopravnej nehody.

  1. 2       V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho je vodič autobusu povinný v medziach svojich schopností a možností poskytnúť prvú pomoc a dopraviť ho do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na ošetrenie alebo privolať záchrannú zdravotnú službu.
  2. 3       Pokiaľ dôjde počas prepravy k mimoriadnej udalosti, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich alebo osádky autobusu /živelná pohroma/ tak, že sa preprava nedá vykonať, Dopravca, pokiaľ to prevádzkové pomery umožňujú, dopraví cestujúcich inou najbližšou trasou do ich cieľovej zastávky. V prípade, že v preprave sa v dôsledku mimoriadnej udalosti nedá pokračovať ani odklonením sa od trasy, Objednávateľ po dohode s Dopravcom stanoví ďalší postup prepravy.

 1. Reklamačný poriadok
  1. 1       Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu počas pracovnej doby osobne v prevádzke Dopravcu, kde bola služba poskytnutá alebo ju môže zaslať poštou, faxom alebo elektronickou poštou na adresu sídla Dopravcu.
  2. 2       Reklamujúci je povinný uplatniť práva a nároky vyplývajúce z tohto prepravného poriadku bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy mal reklamujúci možnosť dozvedieť sa o skutočnosti, ktorá je predmetom reklamácie, alebo odo dňa, kedy mal možnosť chybu zistiť, pokiaľ sa reklamujúci s Dopravcom nedohodli inak, to neplatí v prípade nárokov na náhradu škody na zdraví, nárokov na náhradu škody na batožine prepravovanej spoločne s reklamujúcim alebo na veci, ktorú mal reklamujúci pri sebe, ktoré môže cestujúci uplatniť priamo na súde podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
  3. 3       Ak reklamujúci v lehote podľa bodu 11.2 nevytkne Dopravcovi túto zistenú skutočnosť, reklamujúcemu právo zo zodpovednosti za chyby zaniká.
  4. 4       Dopravca je povinný rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitom prípade do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pokiaľ nie je možné ihneď, v zložitom prípade do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie, Dopravca je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie a odborne ju posúdiť, pričom celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Čas potrebný na opravu, resp. doplnenie náležitostí reklamácie reklamujúcim sa nezapočítava do lehoty potrebnej na rozhodnutie o vybavení reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má reklamujúci rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej chybe, t.j. reklamujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
  5. 5       Dopravca o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad vydá Dopravca reklamujúcemu aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie, resp. vyhovie len čiastočne. Dopravca nenesie zodpovednosť za to, že sa na reklamujúcim uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslaný písomný doklad doručiť.
  6. 6       Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu písomne. Reklamujúci je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať predložením právne relevantných dokladov /dôkazov/, ktoré je reklamujúci povinný obstarať na vlastné náklady.

Každá reklamácia musí obsahovať: identifikačné údaje reklamujúceho, predmet reklamácie, primerané zdôvodnenie, súpis dokladov priložených k reklamácii a fotokópie predmetných dokladov, medzi dokladmi musí byť predložený doklad o poskytnutí služby, dátum podania reklamácie, podpis reklamujúceho.

  1. 7       Ak reklamáciu, z ktorej by vyplynuli možné finančné náhrady podáva jedna osoba v mene viacerých, je potrebné, aby sa k reklamácii doložilo splnomocnenie, v ktorom osoby oprávňujú reklamujúceho, aby konal v ich mene.
  2. 8       Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 11.6 Dopravca vyzve reklamujúceho, aby reklamáciu doplnil. Pokým reklamujúci neodstráni nedostatky svojej reklamácie, Dopravca nie je povinný sa jeho reklamáciou zaoberať a skúmať oprávnenosť reklamácie. V prípade, že si reklamujúci nesplní povinnosť podľa bodu 11.1 Dopravca nie je povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie.
  3. 9       Dopravca má právo odmietnuť vybavenie reklamácie v prípade ak:

a/ reklamácia nebola podaná v súlade s prepravným a reklamačným poriadkom,

b/ reklamáciu si reklamujúci uplatňuje po uplynutí lehôt stanovených v tomto reklamačnom poriadku,

c/ reklamácia nebola podaná oprávnenou osobou.

  1. 10    V prípade nesúhlasu reklamujúceho s vybavením reklamácie má reklamujúci právo uplatniť svoje požiadavky na príslušnom súde.
  2. 11    Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri vybavovaní a uplatňovaní reklamácie, budú riešené v prvom rade mimosúdnou cestou. Ak napriek tomu nedôjde k dohode, platí, že v prípade sporu je pre jeho rozhodnutie príslušný súd.
 1. Záverečné ustanovenia

12.1.  Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim účinný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu a od tohto dňa sa považuje za súčasť Zmluvy o  preprave osôb.

12.2.  V prípade, ak by tento prepravný poriadok upravoval niektoré skutočnosti odchylne od Zmluvy o prepravy osôb, prednosť majú individuálne dojednania v Zmluve o preprave osôb.

12.3. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Dopravcu.